Privacyverklaring

fam

GGD Zaanstreek-Waterland voert veel werkzaamheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend uit. Daarom geldt het privacyreglement van de GGD Zaanstreek Waterland.

GGD Zaanstreek-Waterland volgt nauwgezet de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent, dat GGD Zaanstreek-Waterland uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit een plicht is vanuit een andere wet.

1. Privacyreglement

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt al haar cliënten persoonlijke gegevens te overleggen, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats. Deze gegevens komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD van u heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist dat we met de door u verstrekte gegevens behoorlijk en zorgvuldig omgaan. De wet eist ook een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet GGD Zaanstreek-Waterland duidelijk maken met welk doel de organisatie de gegevens verzamelt en verwerkt. We mogen geen gegevens vragen en gebruiken zonder dat precies duidelijk is waarvoor.

De GGD heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in een privacyreglement.

Rechten van de cliënt

Wanneer de GGD over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u een aantal rechten. Deze volgen hieronder.

Verzet tegen verzameling van gegevens

U kunt verzet aantekenen tegen de opname van gegevens. In dat geval zal de GGD altijd de belangen van u als cliënt en de belangen van de GGD tegen elkaar afwegen. De GGD mag immers geen gegevens verzamelen als het niet strikt noodzakelijk is.

Inzage in gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens die de GGD heeft verzameld. Een uitwerking van het recht op inzage betreft de mogelijkheid die de GGD biedt aan de cliënt om ter plaatse zijn dossier in te zien.

Correctie en/of aanvulling of verwijdering of afschermen van gegevens

Wanneer u vindt, na inzage in de gegevens, dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen dat te veranderen.

Vernietiging c.q. verwijdering van gegevens

Wanneer u vindt dat uw gegevens niet langer nodig zijn, kunt u de GGD vragen ze te vernietigen of de herkenbare gegevens te verwijderen.

Mededeling van gegevensverstrekking aan derden

GGD Zaanstreek-Waterland informeert u als zij uw gegevens aan andere organisaties doorgeeft.

Verzoeken

Als u een kopie van uw dossier wenst dan wel correcties en/of aanvulling, vernietiging van of afscherming van gegevens wenst in uw dossier, dan verzoeken wij u dit schriftelijk of via email in te dienen. U kunt uw verzoek indienen via directie@ggdzw.nl of middels een brief aan GGD Zaanstreek-Waterland, Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.n.v. de directeur. U ontvangt binnen één maand een antwoord.

Kosten

Wanneer GGD Zaanstreek-Waterland een kopie van uw dossier maakt, kan de GGD u kosten in rekening brengen.

Klachten

De GGD zal alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan s.v.p. schriftelijk weten. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop de GGD met uw persoonsgegevens omgaat, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de GGD (zie klachtenfolder). De GGD behandelt uw klacht intern en u ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

2. Privacy op de website Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend

Verstrekte informatie via digitaal formulier

Informatie die een bezoekers van de website Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend per digitaal formulier verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag/melding), gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland uitsluitend voor het doel waarvoor het is verkregen, nl ondersteuning voor de door de klant gestelde vraag. Voordat het systeem een digitaal formulier verzendt en daarmee gegevens definitief opslaat en verwerkt, vraagt het hiervoor toestemming van de bezoeker.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. GGD Zaanstreek-Waterland gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. GGD Zaanstreek-Waterland kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

3. Vragen over privacybeleid

GGD Zaanstreek-Waterland kan haar privacyreglement en privacybeleid voor de website Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend wijzigen. Vragen over privacy kunt u richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, via privacy@ggdzw.nl.

Hulp nodig of vragen?