Spirit

spirit

Jongens, meisjes én hun ouders zijn welkom bij Spirit, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zetten wij ons ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. We denken in kansen en we handelen vanuit de mogelijkheden die we samen met het gezin zien.

Herbergzame samenleving

Spirit staat klaar voor jeugdigen en gezinnen die de aansluiting met de samenleving missen. We kijken naar hoe ieder mens is en helpen zonder waardeoordeel. We zien verschil, maar handelen op basis van respect en gelijkheid. Met Spirit willen we een afspiegeling zijn van de samenleving die wij intrinsiek nastreven: een inclusieve, pluriforme maar herbergzame samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, en waarin mensen voor elkaar opkomen.

We zijn er vroeg bij

We blijven zoeken naar wat er nodig is om kinderen vanaf hun geboorte, of zelfs al tijdens de zwangerschap, gezond en veilig te laten opgroeien. We zorgen dat we dáár zijn waar we met het gezin willen dat het goed gaat, en we tegelijkertijd voorkomen dat kinderen in zwaardere jeugdhulp terecht komen.

Opgroeien doe je niet alleen

Opgroeien doe je niet alleen. Opa, oma, vrienden, nieuwe partner van gescheiden ouders, coach van de sportclub of een goede bekende in de straat: allen spelen een belangrijke rol bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. Iedere jeugdige heeft weleens ondersteuning nodig om de weg naar volwassenheid te vinden. De meeste jeugdigen en gezinnen lukt het om die ondersteuning zelf te organiseren. Bij gezinnen die dat niet lukt, zorgen we er samen met het gezin voor dat de jeugdige zo goed mogelijk opgroeit.

Leidende principes

De dromen, wensen, behoeften en ambities van jeugdigen en hun gezin, hoe zij in het leven willen staan en de vraag die zij op basis daarvan hebben. Dát vormt het vertrekpunt van ons handelen, níet onze zorg. Onze hulp is daardoor divers en altijd op maat, en bestaat uit ondersteuning, begeleiding, coaching en zorg. De basis van onze werkwijze:

 • Liefdevolle relatie: We staan liefdevol en onvoorwaardelijk naast de jeugdigen en hun gezin. We zien, horen en erkennen hen op een aandachtige en open manier. En we blijven erbij, ook als het moeilijk wordt.
 • Perspectief en ruimte voor ontwikkeling: We creëren een omgeving waarin jeugdigen leren, fouten mogen maken, zich ontwikkelen en veilig opgroeien.
 • Veerkrachtige medewerkers: We zijn veerkrachtig en in staat om met onmacht en tragiek om te gaan. Dit vraagt ook in het kunnen beheren van eigen emoties en goed voor jezelf zorgen.

Wij zijn een organisatie die:

 • Werkt vanuit een aandachtige, open, alerte en respectvolle houding, waardoor de jeugdige en het gezin zich gezien en gehoord voelt;
 • Mét de jeugdige en het gezin praat, in plaats van over hen;
 • Met de jeugdige en het gezin de eigen mogelijkheden benut;
 • Voor duurzame oplossingen gaat;
 • Ervoor zorgt dat de jeugdige zich thuis voelt, ook als hij of zij even niet thuis kan wonen;
 • Presentie als vertrekpunt neemt: er daadwerkelijk zijn en doen wat nodig is;
 • Om feedback vraagt om te toetsen of we écht van betekenis zijn;
 • Actief in verbinding met de omgeving staat, en nieuwe inzichten en innovaties doorvertaalt naar de dagelijkse praktijk;
 • Radicaal nieuwe oplossingen zoekt en creëert, waarbij we gebruik maken van de meest recente technologieën;
 • Met positieve energie werkt en voortdurend zoekt naar hoe het beter kan.

Onze professionals

Iedere professional van Spirit draagt bij vanuit de gedachte dat ieder mens ten diepste waardevol wil zijn en gewaardeerd wil worden. We stellen hoge eisen aan elkaar, maar geven elkaar ook ruimte. We werken in teams zonder hiërarchie en talloze regels. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te
investeren in zijn eigen toegevoegde waarde. Elke professional is hierin zelf leidend en dat begint bij aangeven en organiseren van wat je nodig hebt. We verstaan ons vak en investeren in het vergroten van onze professionaliteit, en reflecteren continu. Onze creativiteit blijven we stimuleren: hoe meer kansen we zien, hoe meer mogelijkheden we scheppen om de jeugdige en het gezin echt verder te helpen.

De toekomst

We erkennen de urgentie en noodzaak om de hulp die wij bieden steeds te verbeteren. We zien onszelf als een community die naast professionals bestaat uit pleegouders, jeugdigen en gezinnen, gemeenten, sociale
partners en opdrachtgevers. Met deze community willen we verandering tot stand brengen. Opdat álle jeugdigen veilig opgroeien in een gezonde samenleving, waarin ze meetellen en kansen krijgen, en zij zichzelf maximaal ontwikkelen en ontplooien.

Wij zijn Spirit, en we zijn trots op wie we zijn en wat we doen!

Wij werken voornamelijk in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Ook buiten deze gemeenten zijn we actief, bijvoorbeeld in de regio’s Alkmaar en Hoorn. Vanaf 2017 werken we ook in de regio’s Utrecht-West en Gooi en Vechtstreek.
Ik wil contact opnemen met Spirit; 020 540 05 00
www.spirit.nl

Hulp nodig of vragen?